SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

G-CSF (Granulocyte colony stimulating factor)

G-protein

G-pruhy

GAL-1-P-uridyltransferáza

Galaktitol

Galaktokináza

Galaktokinázy deficit

Galaktosa

Galaktosa-1-fosfát

Galaktosémie

- kompendium

klasická

z deficitu

galaktóza-1-fosfát-uridyltransferázy

GALK

uridindifosfát-glukóza-4-epimerázy

Galaktosialidóza

(pozdně infantilní forma)

(u dospělých)

Galaktosylceramidáza

Galaktóza

Galaktóza-1-fosfát

Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferáza

Galaktóza-1-fosfát-uridyltransferázy deficit

Galaktóza: metabolismus

Galaktózamin

Galakturonát

GALK deficit

GALT deficit

Galvanický článek

Gama-glutamyltransferáza

v plazmě

v séru

Gama-podjednotka Na+/K+-ATPázy

Gamapatie monoklonální

Gamma-trace protein

GAMT deficience

Gangliosidóza

GM1

GM1

GM2

GM2

Gastricsin (Pepsin C)

Gastrin

v plazmě

Gastrinom (syndrom Zollingerův - Ellisonův)

Gastritida

erozivní a hemoragická

neerozivní (typ A)

s pozitivitou Helicobacter pylori (typ B)

Gastroenterologie -

laboratorní metody

genetické mutace

PCR metody

Gastroenteropankreatický systém

Gastrotropin (FABP6)

Gaucherova choroba

(deficit SAPC)

I

II

III

Gaussovo normální rozdělení:

grafické znázornění

význam

Gaussův zákon elektrostatiky

Gay-Lussacův zákon

GC-B

GC-MS

GC/MS

GCS

GCS

Gelifikace etanolem

Gelová

filtrace

permeační chromatografie

Gelové separátory

Gelsolin

Gen

Gen:

definice

tumor supresorový

typy

Genetická prevence

Genetické

poradenství: vývojové vady

testování

Geneticky podmíněné dyslipoproteiném

Genetický screening

Genetika

klinická

klinická: základní pojmy

Genetika:

metody molekulárně genetické diagnostiky

monogenní onemocnění

multifaktoriální onemocnění

Genom

Genom:

definice

informační databáze

mutace a polymorfismy

projekt analýzy lidského genomu

struktura

Genomický imprinting

Genomika

Genomová komparativní hybridizace (CGH)

Genotyp

Genová exprese

Gentamicin

- stanovení

v plazmě

Gestační diabetes mellitus

- diagnostika

Gestóza pozdní

Gibbs Josiah Willard

Gibbsova - Donnanova rovnováha

Gibbsův zákon

Gierkeho choroba

Gigantismus, akromegalie

GIP (Glukózo-dependentní inzulinotropní peptid)

GIT -

anatomie žaludku

členění střeva

diagnostika Helicobacter pylori

dyspeptické potíže

funkce jaterního parenchymu

fyziologie žaludku

gastritida

erozivní a hemoragická

neerozivní (typ A)

s pozitivitou Helicobacter pylori (typ B)

histologie žaludku

jaterní

buňky

krevní oběh

játra

- detoxikační funkce

- funkce neparenchymových buněk

- metabolické funkce

- specifické markery poškození

- toxické poškození

- žluč

karcinom žaludku

krevní oběh

metabolismus vody

morfologie trubice

motilita

nevolnost a zvracení

onemocnění

jícnu

žaludku

resorpce substrátů střevem

symptomatologie onemocnění

vředová choroba

zánět žaludku (gastritida)

žaludek

Gitelman variant of Bartter syndrome

Gitelmanova varianta Bartterova syndromu

GITRL (TNFSF18)

Glasgow

Coma Scale

coma scale

Glasgowská kriteria závažnosti pankreatitidy

GLC v analýze aminokyselin

Gliadin - stanovení protilátek

Glial-derived Neurotrophic Factors

Glomerulární filtrace:

clearance inulinu

odhad z cystatinu C

rovnice MDRD

GLP (Good laboratory practice)

GLP-1 (Glukagonu podobný peptid)

Glucocorticoid-remediable aldosteronism

Glukagon

v plazmě

Glukagonom

Glukagonu podobný peptid (GLP-1)

Glukarát

Glukokortikoidy supr. hyperaldosteronismus

Glukonát

Glukoneogeneze

Glukosylceramidáza

Glukóza

- stanovení

semikvantitativně v moči

v plazmě

v séru

Glukóza-6-fosfát izomeráza

Glukóza-6-fosfatáza

Glukóza-6-fosfátdehydrogenáza

Glukóza: poruchy metabolismu

Glukózamin

N-acetyltransferáza

Glukózaoxidáza

Glukózo-dependentní inzulinotropní peptid (GIP)

Glukózová tolerance - porušená

Glukózové transportéry

Glukózový toleranční faktor

Glukuronát

Glukuronidáza

GLUT

(glukózový transportér)

1 defekt

Glutamát

dehydrogenáza (NAD(P)+)

formimidoyltransferáza

Glutamát-cystein ligáza

Glutamin

Glutamin: parenterální výživa

Glutarová acidurie

II. typu

typu I.

Glutaryl-CoA dehydrogenáza

Glutathion

S-transferáza

v erytrocytech

Glutathionoxidáza

Glutathionperoxidáza (GSHPx, GPx)

Glutathionreduktáza

Glutathionsyntáza

Glutationtransferáza - stanovení

Glyceraldehyd

Glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza

Glycerát

dehydrogenáza

kináza

Glycerol

kináza

Glycerol-3-fosfát

Glyceron

Glycin

Glycinurie

Glycylprolinurie

Glykace

Glykoforin A

Glykogen

Glykogen: regulace metabolismu

Glykogeneze

Glykogenfosforyláza BB

Glykogenolýza

Glykogenóza generalizoavná

Glykogenóza, typ

8

Ib

VIa

Glykogenózy

Glykolýza

Glykosidy

Glykosurie

Glykosylasparagináza

Glykosyltransferázy (EC 2.4.x.x)

Glykovaný hemoglobin - stanovení

Glykózaminoglykany

Glykozidy hydrolyzinu

Glyoxylátový cyklus

GM-CSF (Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor)

GMT

v plazmě

v séru

Golgiho aparát

Good laboratory practice, GLP

Goodpastureův syndrom

GPUT deficit

GPx

GR

Gradient

albuminu sérum - ascites

elektrochemického potenciálu

Graf

Altmana a Blanda

Halmagyiho

kontrolní

korigovaných chloridů

Siggaard-Andersena

Grafy

- silové funkce (Power Function Graph)

EWMA

Grahamův zákon

Granulocyte

colony stimulating factor (G-CSF)

chemotactic factor (GCP)

Chemotactic Protein 2

Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF)

Granulocytopenie získané

Granulocyty

Granulomatóza Wegenerova

Gravidita:

Autoimunitní tyreopatie

diabetes mellitus

fyziologie vývoje plodu

Hypertyreóza

Hypotyreóza

koagulace

krev a krevní oběh

patologie vývoje plodu

Protokol vyšetření štítné žlázy

trombofilní onemocnění

Tyreopatie se strumou

změny

změny

enzymů

funkce jater

funkce ledvin

Změny funkce štítné žlázy

hormonů

koagulace

metabolismu lipidů

metabolismu proteinů

metabolismu sacharidů

respirace

stopových prvků

Gravitační zákon Einsteinův

Griscelliho choroba (GD)

Growth Related Oncogene alpha

GSD

0

8

I non a

Ia

Ib

II

III

IV

IX

V

VI

VIa

VII

XI

GTF

GTP cyklohydroláza I.

GTP-vázající protein

Guajakový test okultního krvácení (Haemoccult)

Guanidokinázy

Guanylátcykláza

GUC2B

Guidelines

pro

indikaci laboratorních testů

indikování testu

založené na důkazech

Guldbergův-Waagův zákon

Gullnerův syndrom

Gulonát

Guthrieho test