SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

M - linie svalu

M-CSF (Macrophage-colony Stimulating Factor, CSF-1)

M-FABP (FABP8)

MacInnes Duncan A.

Macrophage

Inflammatory Protein

1 Alpha

1Delta

3 Alpha

3 Beta

Stimulating Protein (MSP)

Macrophage-colony Stimulating Factor (M-CSF, CSF- 1)

Macrophage-derived Chemokine

MAD deficit

Magnetické analyzátory v MS

Magnézium

- odpad močí za 24 hodin

Makro-AST

Makro-CK

Makroamylázový komplex

- průkaz

Makroblast

Makrocyty

Makroenzymy

Makrofágová elastáza (MMP-12)

Makroglobulinémie Waldenströmova

Makrokreatinkináza

Makrolipáza

Makrolipázový komplex

Malabsorbční syndrom

Malabsorpce - laboratorní diagnostika

Malé

inhibitory serinových proteáz

LDL3

Maligní

nádory

onemocnění: troponiny

Malignita

familiární

hereditární

Malnutrice

proteinoenergetická u starších osob

Malnutrition inflammation score

Malonyl-CoA

dekarboxyláza

dekarboxylázy deficit

Maltóza

Malý Krebsův cyklus

Mangan

v plazmě

Mann-Whitneyův test (Wilcoxonův test pro nepárové hodnoty)

Mannosidóza

II

u dospělých

Mannoso-6-fosfát isomeráza

Mannosyl-oligosacharid glukosidáza

Mannóza

Manufacturer of RM (výrobce referenčního materiálu)

Marasmus

Marinobufagenin (MBG)

Marinobufotoxin (MBT)

Markery nádorové

MARS

Mast-cell growth factor-2 (MCGF-2)

Mastné

kyseliny

s krátkým řetězcem (SCFA)

se střední délkou řetězce

kyseliny:

beta-oxidace

biosyntéza

Mastocyt

Materiál

certifikovaný referenční

kontrolní

primární referenční

Matrice (Matrix)

Matrilysin

(MMP-7)

2 (MMP-26)

Matrix

CGH: hybridizace komparativní genomová

extracellular phosphoglycoprotein

extracelulární

Matrixiny (matrixové metaloproteinázy, MMP)

Matrixové metaloproteinázy (matrixiny, MMP)

Matrixový extracelulární fosfoglykoprotein

Maxam-Gilbertova metoda

mBAND: mnohobarevné pruhování s vysokou rozlišovací schopností

MCA (Mucin-like cancer antigen)

v séru

MCAD

McArdleova choroba

MCN (myeloma cast nephropathy)

MCTD - mixed connective tissue disease (smíšená choroba pojiva)

MCV

(střední objem erytrocytů)

MDRD rovnice odhadu glomerulární filtrace

Measurable quantity (měřitelná veličina)

Measurand (měřená veličina)

Measurement

(měření)

procedure (postup měření)

Measuring

(working) interval (pracovní interval)

system (měřící systém)

Měď

v plazmě

Mediánový test

Medicína

podložená důkazy

založená na důkazu (evidence based medicine)

Medicinální uhlí

Mediterean Gut Disease

Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

Megakaryoblast

Megakaryocyt

Megaloblast

bazofilní

ortochromní

ortochromní

oxyfilní

polychromatofilní

polychromatofilní

Mechanismy toxického účinku

MEIA

Měkké techniky ionizace

MELD

Membrána

biologická

biologická: vlastnosti

polopropustná

Membránové

molekuly

rovnováhy

Membránový potenciál

MEN

I.

IIa.

IIb.

Menarché

Meningismus

MEPE

Merkurimetrická titrace

Měřená veličina (Measurand)

Měření

(measurement)

(Measurement)

-

nejistota

pravdivost

preciznost

přesnost

systematická chyba

vychýlení

délky

hmotnosti: vážení

objemu

opakovaná: replikáty vs. opakované odběry

pH

teploty

Měřící

Měřící

a kalibrační schopnost (Calibration and measurement capability - CMC)

funkce analytická

Měřicí metoda (Method of measurement)

postup (Measurement procedure)

standard (etalon, standard)

Měřicí systém (Measuring system)

Měřitelná veličina (Measurable quantity)

Mesangiální buňky

Mesnum

Mesoinositol

Metabolická

acidóza

u starších osob

alkalóza

u starších osob

bilance

odpověď na trauma

Metabolické acidózy u intoxikací

Metabolický syndrom

Metabolismus

amoniaku

energetický myokardu

fruktózy

galaktózy

jódu

purinových bází

pyrimidinových bází

sacharidů

u starších osob

v játrech

vody v gastrointestinálním traktu

Metabolismus:

základní principy

změny při diabetes mellitus

Metadon - stanovení

Metachromatická leukodystrofie

Metakvalon - stanovení

Metalloproteiny složené

Metallothionein

Metaloproteázy

Metaloproteázy: inhibitory

Metamfetamin - stanovení

Metamyelocyty

bazofilní

eozinofilní

neutrofilní

Metanol - otrava

Metastáza

Methionin

sulfoxid

Methioninadenozyltransferázy deficit

Methioninsyntáza reduktáza

Methioninsyntáza-reduktázy deficit

Method of measurement (měřící metoda)

Methyl-L-lysin

Methylentetrahydrofolát reduktáza (NADPH)

Methylmalonyl-CoA

epimeráza

mutáza

Metoda

definitivní (absolutní, primární)

Maxam-Gilbertova

měřící (Method of measurement)

optimalizace

bayesiánská

Sawschuk-Zaskeho

PK/PD modelování

referenční

Sangerova dideoxynukleotidová

Metoda: robustnost

Metody

analýzy: vitamíny

klasické cytogenetiky

molekulárně genetické diagnostiky

stanovení:

karotenoidy

kyselina pantotenová

pyridoxin

vitamín A

vitamín B12

vitamín B6

vitamín C

vitamín D

vitamín H-biotin

vitamín K

zákalové

Metody:

foláty

kyselina listová

Metrological confirmation (konfirmace metrologická)

Metrologická

konfirmace

návaznost (traceability)

terminologie

Metrologie

legální (Legal Metrology)

v chemii (Metrology)

Metrologie:

literatura

I.

II.

Návaznost výsledků měření

Nejistota měření

Požadavky na přesnost a vychýlení výsledků měření

Program RELA

Referenční materiály, metody a laboratoře

Směrnice posuzování shody výsledků měření se specifikovanými požadav

Validace a verifikace

Základní pojmy a prvky

Metylentetrahydrofolátreduktázy deficit

Metylglutakonyl-CoA hydroláza

Metylmalonát semialdehyd dehydrogenázy deficit

Metylmalonát-semialdehyd dehydrogenáza

Metylmalonová

acidémie

(OMIM 251100)

(OMIM 251110)

acidurie kombinovaná s homocystinurií, typ cbIC

Metylmalonyl-CoA mutázy a homocysteinu deficit

Mevalonát kinázy deficit

Mez

detekce

(detection limit)

(Limit of detection)

opakovatelnosti (Repeatability limit)

reprodukovatelnosti (Reproducibility limit)

stanovitelnosti

(limit of quantification)

(LQ) (Limit of quantification)

Meze referenční

Mezenchymové nádory

Mezilaboratorní porovnávání (interlaboratory comparison)

Meziprodukt (intermediát)

Mezoteliom

mFISH: mnohobarevné karyotypování lidských chromosomů

Mg v plazmě

Mg/kreatinin v moči

MGUS (monoklonal gamapathy of uncertain significance): volné lehké řetězce v sé

MCH (průměrné množství hemoglobinu v erytrocytu)

MCHC

(průměrná koncentrace hemoglobinu v erytrocytu)

Micela

Microfibril associated

glycoprotein

1, MAGP-1

2, MAGP-2

protein

1, MFAP-1

2, MFAP-2

3, MFAP-3

4, MFAP-4

Microparticle Enzyme Immunoassay

MIDD

Midkine (MK)

Mikro-FISH hybridizace

Mikroalbuminurie

u diabetu

1. typu

2. typu

u dysfunkce endotelu

u hypertenze

u změn renální hemodynamiky

Mikrobiální proteázy

Mikrocyty

Mikrofilamenta

Mikromolekulární myelom

Mikroskop

- projektor

binokulární

endotelový

fluorescenční

na odraz

na průchod světla

optický

polarizační

Mikroskopická polyarteritis (MPA)

Mikroskopické techniky

Mikroskopie

-

fázový kontrast

historie

zobrazení

zvětšení

elektronová

fluorescenční

imunofluorescenční

konfokální

polarizační

Mikrosomální protilátky typu LKM (liver/kidney microsome)

Mikrotubuly

Mineralokortikoidní receptor (typ I)

Minimal potassium ion channel, MinK, KCNE1

Minimum potassium ion channel-related peptide 1 ( MiRP1, KCNE2)

Mink-related peptide (ISK-related voltage -gated potassium channel, Mirp2)

Mirp2 (ISK-related voltage -gated potassium channel, MinK-related peptide 2)

Míry

polohy statistické

statistické rozptylu

MIS

(Müllerian Inhibiting Substance)

Mitochondriální dědičnost

Mitochondrie

MLP

MMP (matrixové metaloproteinázy)

MMP-1 (Kolagenáza)

MMP-10 (Stromelysin 2)

MMP-11 (Stromelysin 3)

MMP-12 (Makrofágová elastáza)

MMP-13 (Collagenase 3)

MMP-18 (Kolagenáza 4)

MMP-19 (RASI-1, RASI-6)

MMP-2 (Želatináza)

MMP-20 (Enamelysin)

MMP-21 (XMPP)

MMP-22 (CMMP)

MMP-23 (CA-MMP)

MMP-25 (MT-6 MMP)

MMP-26 (Matrilysin 2)

MMP-28 (Epilysin)

MMP-3 (Stromelysin 1)

MMP-7 (Matrilysin)

MMP-8 (Kolagenáza 2)

MMP-9 (Želatináza B)

MMSDH deficit

Mn

v plazmě

Mnohobarevné

karyotypování lidských chromosomů (mFISH)

pruhování s vysokou rozlišovací schopností (mBAND)

Mo

(základní přehled)

v plazmě

Moč

- osmolalita

Močová

kyselina

- stanovení

v močovém konkrementu

kyselina-dihydrát v močovém konkrem.

Močové konkrementy

-

kyselina močová

kyselina močová dihydrát

Močovina

- stanovení

Močovinový cyklus

Model

dvoukompartmentový

elektroneutrality plazmy

for End-stage Liver Disease (MELD)

jednokompartmentový

tělesných tekutin

MODS

MODY diabetes

MOF

Molalita

Molární

aktivitní koeficient

hmotnost

vodivost

Molekularita

Molekulárně-biologické techniky

Molekulární cytogenetika

Molekulový orbital

Molekuly

adhezní

adhezní: ostatní

Molybden v plazmě

Moment dipólový

Monitorování

(monitoring)

hladin imunosupresiv

terapie

Monoblast

Monocyte Chemoattractant Protein

Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor

Monocyty

Monogenní

dědičnost

onemocnění

Monochromátory

Monokine Induced by IFN-gamma (MIG)

Monoklonální

gamapatie

gamapatie:

amyloidóza

B-lymfom

denzitometrie

depozice imunoglobulinů

diagnostika

elektroforéza

chronická lymfatická leukémie (CLL)

klasifikace Kyleho

klasifikace Radla

kožní projevy

kryoproteinémie

MGUS, BGM

nefropatie odlitková

neuropatie

plasmocytární leukémie

poruchy hemostázy

postižení myokardu

proteinurie

průkaz lehkých řetězců

stanovení lehkých řetězců imunoglobulinů

těžké řetězce

získaný syndrom Fanconiho

protilátky

Monosacharidy

Morbus

Hunter

Morguio

A

B

Moroteaux-Lamy

Sanfilippo

A

B

C

D

D

Sly

Morfologické komponenty v moči - doplněk

Morfologie trubice gastrointestinálního traktu

MOSF

Motilita GIT

Mozkové ischemie

Možné interference hematologických analyzátorů

MP2 (FABP8)

MPA (mikroskopická polyarteritis)

MPS

II

III

A

B

C

D

D

IV

A

B

IX

VI

VII

MPV (střední objem trombocytů)

Mřížky ohybové

MS

analyzátory

APCI

API

APPI

Cf PD

DCI

DESI

detekce

detektory

elektrosprej

ESI

fragmentace iontů

historie

ionizace

a iontové zdroje

desorpcí polem

chemická

nárazem elektronů

polem

termosprejem

ionizační techniky FAB, FIB

kvadrupól

kvadrupólová iontová past

LC-API

LC-DLI

LC-ESI

LC-MALDI

LC-MS geometrie

LD

lineární iontová past

magnetické analyzátory

MALDI

- matrice

MALDI-aplikace

Particle Beam

Rozlišení

Rozlišovací

schopnost

schopnost a rozlišení

SELDI

skeny

spektra

spojení MB (moving Belt)

štěpení vazeb

tandemová hmotnostní spektrometrie

TSI

typy

fragmentací

skenů

vakuový systém

Vliv funkčních skupin na fragmentaci

MS/MS v analýze aminokyselin

MS: měkké techniky ionizace

MSn

MSR deficit

MT-6 MMP (MMP-25)

MTG-BT test (dechový test s 13C-mixed triglyceridy)

MTHFR deficit

Mukolipidóza

I

I

III

Mukolipidózy

Mukopolysacharidy

Multidrug-transport protein

Multifaktoriální

dědičnost

onemocnění

Multiplex PCR

Multiplication stimulating activity (MSA)

Multivariační postupy

Mutace a polymorfismy: genom

Mutace: typy

Mutarotace

Müllerian Inhibiting Substance (MIS)

Myeloblast

Myelocyty

bazofilní

eozinofilní

neutrofilní

Myelodysplastický syndrom

Myeloid Progenitor Inhibitory Factor 1

Myelom

"doutnající" (smouldering myeloma)

(variantní formy)

IgD, IgE, IgM

mikromolekulární

mnohočetný

mnohočetný:

biochemické vyšetření

cytogenetické změny

diagnostika

etiopatogeneze

hematologické vyšetření

imunofenotypizace

klinické projevy

klinické stážování

orgánová postižení

produkce lehkých řetězců

produkce monoklonálního proteinu

rtg vyšetření skeletu

nesecernující

nesekreční

osteosklerotický

Myelomeningocele

Myelomová ledvina (myeloma cast nephropathy - MCN)

Myeloperoxidáza

Myeloproliferativní onemocnění

Mykofenolát - stanovení

Mykofenolová kyselina - stanovení

myo-Inositol

Myoadenylátdeaminázy deficit

Myofibrila

Myofilamentum (tlusté vlákno)

Myoglobin

- stanovení

v plazmě

Myoglobinurie

Myokard -

biochemické markery poškození

energetický metabolismus

stanovení autoprotilátek

Myomesin

Myopatie

mitochondriální

z deficitu

CPT I

CPT II

Myopodin (synaptopodin 2)

Myosin

- hlavička

příčně pruhovaného svalu

Myotonia

congenita

Becker

Thomsen

fluctuans, Myotonia permanens, Acetazolamide-responsive myotonia congen

Myotonická svalová dystrofie

Myotonie

indukovaná kaliem

Myozitida s inkluzními tělísky