SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

V a C oblasti imunoglobulinů

V2 receptor pro ADH

V2R

Vada, porucha, závada (Defect)

Vakuový systém pro hmotnostní spektrometrii

Válce semikvantitativně v moči

Validace

(Validation)

(validation)

a verifikace v metrologii

Valin

Valinaminotransferáza

Valinpyruvát aminotransferáza

Valproát

- stanovení

v plazmě

Valproová kyselina - stanovení

Van Slyke Donald Dexter

Vanad

v plazmě

Vankomycin - stanovení

Vápenatý kationt - stanovení

Variabilita intraindividuální

Variabilní oblast imunoglobulinů

Variace

cirkadiánní

cirkanuální

cyklické

infradiánní

ultradiánní

Varle

levé

pravé

Varovná hodnota (warning limit)

Varovný interval (alert interval)

Vascular

Endothelial

Growth factor A (VEGF-A)

Growth factor B (VEGF-B)

Growth factor C (VEGF-C)

Growth factor D (VEGF-D)

endothelial growth inhibitor (VEGI)

Vasculotropins

Vaskulitidy

Vasopresin

v plazmě

Vazba

2,3-bisfosfoglycerátu na hemoglobin

Cl- na hemoglobin

CO2 na hemoglobin

kyslíku

na hemoglobin

na myoglobin

na plazmatické proteiny

peptidová

polarizovaná

Vazby disulfidické

Vazebná

kapacita železa celková - stanovení

místa protilátky

Vazebné

místo (binding site)

proteiny mastných kyselin (FABP)

Vazebného proteinu vitaminu B12 deficit

Vážení (měření hmotnosti)

VDAC deficit

VEGF-C (Vascular Endothelial Growth factor C)

VEGF-D (Vascular Endothelial Growth factor D)

VEGI (Vascular endothelial growth inhibitor)

Věk

kostní

Veličina

měřená (Measurand)

měřitelná (Measurable quantity)

ovlivňující (Influence quantity)

Velká fontanela

Ventilace a oxygenoterapie

Verification

(verifikace, ověření)

of measuring instrument (ověření měřidla)

Verifikace

(ověření)

(verification)

Vernerův - Morrisonův syndrom

Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency

Vessel Dilator (VSDL)

Věta Bayesova

Vignetace obrazu

Vimentin

VIPom

Virové neuroinfekce

Virtuální

návaznost (Traceability)

obraz

Virus Herpes simplex - stanovení

Viskozimetrie

Viskozita

dynamická

kinematická

Vitamín

Vitamín

Vitamín

Vitamín

Vitamín A

Vitamin A - funkční test

A: metody stanovení

B1 - thiamin

B1- thiamin: metody stanovení

B12

- homocystein

B12: metody stanovení

B2- riboflavin

B2-riboflavin: metody stanovení

B3- niacin

B6- pyridoxin

B6: metody stanovení

Vitamin Bt

C

C:

biologické tekutiny

historie

metabolické funkce

Vitamin C: metody stanovení

Vitamín C: obecná charakteristika

Vitamin D

D

D:

deficit

fyzikální a chemická charakteristika

charakteristika fyzikální a chemická

kontrolní mechanismy

metabolismus

metody stanovení

substituce

zdroj, syntéza a příjem

E

- regenerace

H- biotin

H-biotin: metody stanovení

K

K: metody stanovení

Vitamin K1

K1 (fylochinon)

K3 (menadion)

Vitamíny rozpustné ve

vodě

vodě: charakteristika

Vitamíny:

doporučené denní dávky

metody analýzy

orientační referenční meze

přepočty koncentrací

příklady separačních metod

příprava vzorků k analýze

stabilita

úvod

Vitronektin

VKR a proces aterogeneze

Vlákna optická

Vlákno aktinové

Vlastnost (popis)

VLCAD

VLDL

lipoproteinové částice

receptor

Vlnění a kmity

Vlnoplochy a paprsky

Vlnová délka

Vnímání barev

Vnitřní

faktor

kontrola kvality (VKK)

řízení kvality (IQC)

Voda

- bilance

celková tělesná

Vodivost

elektrická

měrná

molární

Vodní

a solný metabolismus u starších osob

diuréza

kanály

Volné

kyslíkové

radikály a proces aterogeneze

radikály: charakteristika

radikály: LPO

radikály: ochranné mechanismy

radikály: poškození DNA

radikály: zdroje

lehké

řefězce v séru u nemocných s renální insufiencí

řetězce imunoglobulinů (free light chains, FLC)

řetězce v séru

řetězce v séru u extramedulárního plazmocytomu

řetězce v séru u chronické lymfatické leukémie (B-CLL)

řetězce v séru u onemocnění se zvýšenou polyklonální syntézou imu

řetězce v séru u plazmocytomu

řetězce v séru u primární systémové L-amyloidózy

řetězce v séru u solitárního kostního plazmocytomu

řetězce v séru u Waldenströemovy makroglobulinémie

řetězce v séru: analytické možnosti stanovení

řetězce v séru: indikace

řetězce v séru: LCDD

řetězce v séru: MGUS

řetězce v séru: produkce

radikály a stopové prvky

Volný

prostatický specifický antigen - stanovení

T4 - stanovení

Voltametrie

elektrochemická rozpouštěcí

Volumetrická kapnometrie

von Willebrandův faktor

- funkce

antigen

Vrozená

malabsorpce folátů

porucha

glykosylace, typ Ia

glykosylace, typ Ib

glykosylace, typ Ic

glykosylace, typ Id

glykosylace, typ Ie

glykosylace, typ IIa

Vrozené vývojové vady

Vředová choroba

VSDL (Vessel Dilator)

Vyhledávání pomocí PICO otázek

Vychýlení

(Bias)

měření (measurement bias)

Vylučování Bence-Jonesovy bílkoviny

Výrobce referenčního materiálu (Manufacturer of RM)

Výrobní šarže (Production batch)

Výsledek

měření

zkoušky

Vysokoúčinná

kapalinová

chromatografie

chromatografie s hmotnostní detekcí

kapilární elektroforéza

Vyšetření

(examination)

buněčné imunity u autoimunitních chorob

ejakulátu

embrya při asistované reprodukci

imunoglobulinů u akutního renálního selhání

lymfocytárních subpopulací

mikroorganismů

oocytů při asistované reprodukci

toxikologická

u pacienta (near-patient testing)

v imunologii - indikace

v místě péče (point-of-care testing)

Vyšetřovací postupy

při hypogamaglobulinémiích

u porfyrií

- speciální

- základní

Výška

vsedě u dětí

vstoje u dětí

Vyšší mastné kyseliny (LCFA)

Výtěžnost (Recovery)

Vytváření barev

aditivní (RGB)

subtraktivní (CMYK)

Využití laboratorních výsledků pro diagnostiku

Vývojové vady: genetické poradenství

Význam tyreoidálních hormonů v diagnostice

Významnost

biologická (klinická)

statistická

Výživa

definovaná

enterální

parenterální

Výživa: sledování stavu

Vzorek

analytický

slepý (blank)

Vzorkování, odběr vzorků (Sampling)

Vztah K+ a pH v plazmě