SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

Autorský kolektiv “Encyklopedie laboratorní medicíny“ je volné a neformální sdružení odborníků laboratorních oborů s klinickou složkou. Vznik Encyklopedie iniciovala skupina klinických biochemiků, kteří se podíleli na mezioborovém projektu Správná laboratorní práce. Encyklopedie je longitudinální a otevřený projekt, ve kterém je vítána spolupráce se všemi odborníky laboratorní medicíny. Charakter Encyklopedie je navíc vhodnou platformou pro pregraduální a postgraduální výuku pracovníků ve zdravotnictví.

 

 

 

 

Koncepce

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 

ing. Miroslav Zámečník

 

Počátkem devadesátých let zahájili práci na projektu Správná laboratorní práce, vytvořili základy Národního číselníku laboratorních položek a spolupracovali při tvorbě Datového standardu pro komunikaci mezi zdravotnickými informačními systémy. Autoři koncepce a hlavní editoři Encyklopedie laboratorních oborů, přístupu k řešení problému přenosu standardizovaných medicínských dat, spoluautoři struktur většiny laboratorních číselníků a osnov dokumentů.

RNDr. Luděk Straka

Autor programového vybavení systému SLP®, autor programu pro generování hypertextu z databáze systému SLP®.

 

Odborná garance

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 

 

Autor kapitol SI jednotky, Systémy, Druhy veličin, Preanalytická fáze, Statistika (společně s Dr. Friedeckým), Acidobazická rovnováha (společně s doc. Živným), Enzymy (společně s Jiřinou Lukáškovou a prof. Englišem), Fyziologie a patologie gravidity a vývoje plodu (společně s Dr. Piknerem a Dr. Švarcovou), Fyziologie a biochemie ledvin, Fyziologie a biochemie svalu, Proteiny extracelulární matrix, Geneticky podmíněné poruchy vnitřního prostředí, Vodní a iontové hospodářství, Vodní a iontové kanály (společně s prof. Masopustem), spoluautor kapitoly Klinická endokrinologie (spolu s doc. Čápem), autory kapitoly Principy regulace vnitřního prostředí, autor kapitoly Poruchy vnitřního prostředí u intoxikací, autor algoritmů kapitoly Webové kalkulátory, spoluautor kapitoly Skórovací a klasifikační systémy, autor významné části hesel. Spoluřešitel projektu Kompendia.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

Hlavní řešitel projektu “Kompendium laboratorní medicíny v elektronické formě”, ve kterém byla připravena metodika vzniku Encyklopedie.

ing. Jaroslava Vávrová, PhD.

Autorka kapitol Stopové prvky, Vitamíny, Procedury a navazujících kapitol a hesel, kapitoly Mikroskopické techniky, Hmotová spekrometrie, spoluautorka kapitoly Proteiny a kapitoly Imunoglobuliny. Autorka významné většiny hesel z oblasti obecné a fyzikální chemie. Spoluřešitelka projektu Kompendia.

ing. Miroslav Zámečník

Editor Národního číselníku laboratorních položek. Spoluřešitel projektu Kompendia.

 

Autoři

doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.

Autor kapitoly Proteiny v likvoru a Cytologie likvoru.

ing. Vladimír Bartoš

Autor subkapitoly o ionizujícím záření a jeho využití v analytických postupech, spoluautor subkapitoly o ligandové analýze.

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Autorka kapitoly Imunodeficience, Autoimunitní onemocnění a Laboratorní testy v diagnostice alergických stavů.

RNDr. Ludmila Bourková

 

 

Spoluautorka kapitoly Interpretace krevního obrazu

MUDr. Alena Buliková, Ph.D.

Autorka textů Antifosfolipidový syndrom a Antifosfolipidové protilátky

RNDr. Tamara Bulková

Autorka kapitoly Konkrementy

doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.

Autor kapitol Klinická endokrinologie,

+ prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Autor kapitol Proteinurie, Kardiální markery, Monoklonální gamapatie, Volné lehké řetězce, podílel se na přípravě kapitoly Proteiny jako autor části hesel. Oponoval kapitoly Proteiny, Proteiny v plazmě a Imunoglobuliny.

Podrobnosti o prof. Englišovi zde.

Mgr. Ilona Fátorová

 

Autorka hesel z oblasti hematologie.

MUDr. Eva Fenclová

Autorka části Vybrané kapitoly z klinické hematologie, spoluautorka kapitoly Procedury.

MUDr. Daniel Feřtek

Uspořádal kapitolu Buněčné a strukturální proteiny (spolu s prof. Masopustem).

MUDr. Janka Franeková

 

Autorka hesel kapitoly Klinická biochemie v intenzivní péči, spoluautorka kapitoly Sacharidy, Lipidy a lipoproteiny a Skórovací a klasifikační systémy, spoluautorka algoritmů kapitoly Webové kalkulátory, autorka kapitoly o kardiovaskulárním riziku, spoluautorka textu o principech interpretace a evidence based medicine.

RNDr. Bedřich Friedecký, PhD.

Autor kapitoly Chemometrie a Metrologie v laboratorní medicíně (společně s Dr. Kratochvílou), spoluautor kapitoly Statistika (společně s prof. Jaborem).

MUDr. Jana Granátová

Autorka hesel z oblasti poruch protilátkové imunity a spoluautorka kapitoly Monoklonální gamapatie

PharmDr. Milada Halačová

Autorka kapitoly Terapeutické monitorování farmakoterapie.

MUDr. Peter Hegyi

Spoluautor kapitoly Fyziologie gastrointestinálního traktu (společně s doc. Wilhelmem a MUDr. Kocnou)

prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.

Spoluautor kapitoly Aminokyseliny a Dědičné poruchy metabolismu.

MUDr. Marta Kalousová

Spoluautorka kapitoly Dědičné poruchy metabolismu.

RNDr. Marcela Jarešová

Autorka hesel z oblasti imunologické diagnostiky.

prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.

Autor hesel z kapitoly Klinická biochmie v intenzivní péči, spoluautor kapitoly Acidobazická rovnováha a Vodní a iontové hospodářství (společně s prof. Jaborem) a kapitoly Aminokyseliny (společně s ing. Peškovou a prof. Hyánkem). Autor kapitoly Poruchy vnitřního prostředí u starších osob.

MUDr. Petr Kocna, CSc.

Autor kapitoly Laboratorní metody v gastroenterologii.

Mgr. Markéta Komínková

Spoluautorka kapitoly Enzymy

Jiří Kotrbatý, DiS.

 

Spoluautor kapitoly Enzymy.

doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.

 

Autor kapitoly Proteiny systému proteáz a antiproteáz. 

RNDr. Kristián Koubek, DrSc.

 

Autor kapitoly Membránové molekuly a přehledu CD znaků.

doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

 

Autor hesel z kapitoly Dědičné poruchy metabolismu, kterou uspořádal společně s ing. Peškovou.

doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.

Autorka kapitoly Pediatrická auxologie.

RNDr. Josef Kratochvíla

 

Spoluautor kapitoly Chemometrie a Metrologie v laboratorní medicíně (společně s Dr. Friedeckým).

Mgr. Vladimíra Kvasnicová

Autorka kapitoly Proteiny a Proteiny v plazmě (společně s ing. Vávrovou a Mgr. Melčákovou), spoluautorka kapitoly Enzymy.

RNDr. Gustav Louženský

Autor a recenzent textů v kapitole Analýza moče.

MUDr. Jiřina Lukášková

Spoluautorka kapitoly Enzymy (společně s doc. Jaborem a prof. Englišem), spoluautorka kapitoly Aminokyseliny.

prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc.

Poskytl podklady pro kapitolu Buněčné a strukturální proteiny (uspořádal Dr. Feřtek) a řadu hesel z problematiky patobiochemie buňky.

+ doc. MUDr. Zdeněk Mašek, CSc.

Autor textů v kapitole Analýza moče (společně s Dr. Louženským). Kapitola je věnována památce doc. Maška.

MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.

 

Spoluautorka kapitoly Interpretace krevního obrazu

Mgr. Marcela Melčáková

Spoluautorka kapitoly Proteiny v plazmě (společně s Mgr. Kvasnicovou a ing. Vávrovou).

MUDr. Miroslava Nekulová, CSc.

Spoluautorka kapitoly Tumorové markery (společně s RNDr. Šimíčkovou).

doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

 

Spoluautorka kapitoly Stopové prvky (společně s ing. Vávrovou).

ing. Karolína Pešková

Autorka kapitoly Aminokyseliny a Obecná biochemie, spoluautorka řady hesel dalších kapitol. Uspořádala rozsáhlou kapitolu Dědičné poruchy metabolismu.

MUDr. Richard Pikner, PhD.

Autor kapitol Štítná žláza a Fyziologie a patologie skeletu, spoluautor kapitoly Fyziologie a patologie gravidity a vývoje plodu (společně s prof. Jaborem a Dr.Švarcovou).

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Spoluautor kapitoly Peptidy a Enzymy.

doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.

Autor kapitoly Přeměna a vylučování xenobiotik, spoluautor části hesel, oponoval kapitolu Obecná biochemie..

MUDr. Peter Sečník

 

Spoluautor kapitoly Kazuistiky.

ing. Václav Senft

Autor kapitoly Drogy a zneužívané látky.

MUDr. Martina Slavětínská

Spoluautorka kapitoly Porfyrie (společně s MUDr. Jirsou).

doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Autor kapitoly Lipidy a lipoproteiny (společně s MUDr. Franekovou a MUDr. Ambrožovou), spoluautor kapitoly Sacharidy.

doc. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

Autor kapitol Transplantační imunologie a Imunologické testy u akutního renálního selhání.

doc. MUDr. David Stejskal, PhD.

Autor kapitoly Urolitiáza.

RNDr. Marta Šimíčková, CSc.

Spoluautorka kapitoly Tumorové markery (společně s MUDr. Nekulovou).

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

 

Autor kapitoly Sacharidy.

ing. Luděk Šprongl

Autor kapitoly Point-of-Care-Testing a Řízení jakosti, spoluautor technických údajů o preanalytické fázi.

doc. RNDr. Petr Štern, CSc.

Autor textů o stanovení ukazatelů vnitřního prostředí. Autor textu o principech stanovení řady analytů.

MUDr. Marie Švarcová

Autorka subkapitoly Vrozené vývojové vady a spoluautorka kapitoly Fyziologie a patologie gravidity a vývoje plodu (společně s doc. Jaborem a Dr. Piknerem).

prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

Autor kapitoly Asistovaná reprodukce

PharmDr. Viktor Voříšek

Spoluautor kapitoly Drogy a zneužívané látky, Toxikologie

doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc.

 

Autor kapitol Fyziologie a biochemie výživy a Fyziologie gastrointestinálního traktu.

doc. MUDr. Pavel Živný, CSc.

Spoluautor kapitoly Cytokiny (společně s doc. Živnou), spoluautor kapitoly Klinická biochemie v intenzivní péči a Acidobazická rovnováha.

doc. MUDr. Helena Živná, CSc.

 

Spoluautorka kapitoly Cytokiny (společně s doc. Živným).

 

Technická spolupráce

Jana Sedláková

Prováděla veškeré administrativní práce, technické korektury textů, třídění a řazení dokumentů, úpravy dokumentů pro hypertextové použití, připravila rejstřík.

RNDr. Jana Straková

Aplikovala prostředky MS Office pro systém SLP®, prováděla úpravy grafiky a korektury textů.

ing. Štěpánka Strnadová

Od roku 2008 se podílí na správě a editaci dat a řízení projektu Encyklopedie.

 

Kolektiv kapitoly Dědičné poruchy metabolismu

RNDr. Lenka Dvořáková, CSc.RNDr. Hana Hamsíková, CSc., prof. MUDr. Milan Eleder, DrSc., MUDr. Eva Hrubá, MUDr. Martin Hřebíček, ing. Petr Chrastina, MUDr. Eva Košťálová, MUDr. Viktor Kožich, CSc.Bc. Martina Lacinová, ing. Olga Martincová, ing. Evženie Pospíšilová, ing. Helena Poupětová, ing. Daniel Přibyl, ing. Radko Souček, MUDr. Ivan Šebesta, CSc., MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., MBA, prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

 

Kolektiv kapitoly Klinická genetika

prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., MUDr. Lenka Foretová, prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., MUDr. Věra JüttnerováRDNr. Libor Kozák, CSc.prof. MUDr. Milan Macek Jr., DrSc.prof. ing. Kyra Michalová, DrSc.prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc., MUDr. Ivan Šubrt

 Dále spolupracovali

MUDr. Jaroslava Ambrožová, MUDr. Milan Jirsa, CSc., Mgr. Markéta Komínková, RNDr. Ivo Lochman, CSc., RNDr. Gustav Louženský, RNDr. Miroslav Pecka, CSc., RNDr. Kristián Šafarčík, CSc., doc. RNDr. Petr Štern, CSc., Libuše Zemanová, MUDr. Eva Žampachová, MUDr. Pavel Žampach

Recenzenti

MUDr. Jan Buryška

Recenzoval kapitolu Lipidy a lipoproteiny

prof. MUDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Recenzoval kapitoly Proteiny v plazmě, Proteiny v likvoru, Peptidy a Imunoglobuliny.

RNDr. Zdeněk Kubíček

Recenzoval kapitoly Statistika a Chemometrie.

prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.

Recenzoval kapitolu Nádorové markery

ing. Dalibor Novotný

Recenzoval hesla rejstříku.

doc. MUDr. Richard Průša, CSc.

Recenzoval technické údaje o preanalytické fázi.

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Recenzoval kapitolu Enzymy.

doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc.

Recenzoval kapitolu Obecná biochemie.

 

 

Encyklopedie laboratorní medicíny je vydávána postupně ve verzích označovaných arabskou číslicí. Vyšší verze obsahují doplněnou a korigovanou verzi předchozí a nová data.