SEKK - Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi 2012
Prosíme, věnujte u každého dokumentu pozornost datu jeho poslední aktualizace, které je uvedeno v zápatí (obsah dokumentu vždy odpovídá stavu poznání v době jeho vzniku).
 

E1alfa komponenty pyruvát DH komplexu deficit

E1alfa+beta komponenty pyruvát DH komplexu deficit

E2 komponenty pyruvát DH komplexu deficit

E3 komponenty

2-oxoglutarát DH komplexu deficit

pyruvát DH komplexu deficit

EB virus - stanovení

EBM

Ebulioskopická osmometrie

EC

1.1.1.104

1.1.1.153

1.1.1.178

1.1.1.29

1.1.1.30

1.1.1.49

1.1.3.4

1.1.x.x Reakce na CH-OH skupině donorů

1.11.x.x Reakce na peroxidu jako akceptoru

1.12.x.x Reakce na X-H a Y-H za vzniku X-Y

1.13.11.11

1.13.11.27

1.13.x.x Oxygenázy

1.14.11.18

1.14.15.4

1.14.16.1

1.14.16.2

1.14.x.x Reakce na párech donorů

1.15.x.x Reakce na superoxidu jako akceptoru

1.16.x.x Oxidující kovové ionty

1.17.x.x Reakce na CH nebo CH2 skupině

1.18.x.x Reakce na Fe-S proteinech

1.19.x.x Reakce na redukovaném flavadoxinu

1.2.1.12

1.2.1.16

1.2.1.27

1.2.1.3

1.2.3.1

1.2.4.2

1.2.4.4

1.2.x.x Reakce na -COH nebo -CO skupině

1.20.x.x Reakce na P nebo As v donorech

1.21.x.x Reakce na X-H a Y-H za vzniku X-Y

1.3.1.21

1.3.3.6

1.3.x.x Reakce na -CH-CH skupině donorů

1.4.1.3

1.4.x.x Reakce na CH-NH2 skupině donorů

1.5.1.12

1.5.1.2

1.5.1.34

1.5.x.x Reakce na CH-NH skupině donorů

1.6.x.x Reakce na NADH nebo NADPH

1.7.99.5

1.8.1.4

1.97.1.10

1.97.x.x Ostatní oxidoreduktázy

1.98.x.x Enzymy s H2 jako reduktantem

1.99.x.x Ostatní enzymy s O2 jako oxidantem

2.1.3.3

2.1.x.x

2.2.x.x

2.3.1.1

2.3.1.154

2.3.1.21

2.3.1.3

2.3.1.9

2.3.x.x

2.4.1.143

2.4.1.83

2.4.x.x

2.5.1.26

2.5.1.6

2.5.x.x

2.6.1.19

2.6.1.39

2.6.x.x

2.7.1.1

2.7.1.11

2.7.1.30

2.7.1.31

2.7.1.40

2.7.1.81

2.7.2.3

2.7.x.x

2.8.x.x

2.9.x.x

3.1.2.22

3.1.2.4

3.1.3.9

3.1.4.12

3.1.6.1

3.1.6.13

3.1.6.14

3.1.6.4

3.1.x.x Štěpící esterové vazby

3.10.x.x Štěpící S-N vazby

3.11.x.x Štěpící C-P vazby

3.12.x.x Štěpící S-S vazby

3.13.x.x Štěpící C-S vazby

3.2.1.106

3.2.1.18

3.2.1.21

3.2.1.23

3.2.1.24

3.2.1.25

3.2.1.31

3.2.1.33

3.2.1.35

3.2.1.45

3.2.1.46

3.2.1.51

3.2.1.76

3.2.x.x Glykosylázy

3.3.x.x Štěpící etherové vazby

3.4.13.9

3.4.14.9

3.4.15.1

3.4.16.2

3.4.23.15

3.4.x.x Štěpící peptidovou vazbu

3.5.1.15

3.5.1.23

3.5.1.26

3.5.2.9

3.5.4.16

3.5.x.x Štěpící C-N vazby (jiné než peptidové vazby)

3.6.x.x Štěpící anhydridy kyselin

3.7.x.x Štěpící C-C vazby

3.8.x.x Štěpící C-halogen vazby

3.9.x.x Štěpící P-N vazby

4.1.1.17

4.1.1.9

4.1.x.x (C-C lyázy)

4.2.1.18

4.2.1.2

4.2.1.49

4.2.1.96

4.2.3.12

4.2.x.x (C-O lyázy)

4.3.2.1

4.3.x.x (C-N lyázy)

4.4.1.1

4.4.x.x (C-S lyázy)

4.5.x.x (C-halogen lyázy)

4.6.x.x (P-O lyázy)

4.99.x.x (Ostatní lyázy)

5.1.3.14

5.1.99.4

5.1.x.x (Racemázy a epimerázy)

5.2.x.x (Cis-trans-izomerázy)

5.3.1.8

5.3.x.x (Intramolekulární oxidoreduktázy)

5.4.2.4

5.4.2.8

5.4.x.x (Intramolekulární transferázy - mutázy)

5.5.x.x (Intramolekulární lyázy)

5.99.x.x (Ostatní izomerázy)

6.1.x.x Tvořící C-O vazby

6.2.x.x Tvořící C-S vazby

6.3.4.10

6.3.4.16

6.3.x.x Tvořící C-N vazby

6.4.1.1

6.4.1.3

6.4.1.4

6.4.x.x Tvořící C-C vazby

6.5.x.x Tvořící vazby s estery kyseliny fosforečné

6.6.x.x Tvořící "N-kov" vazby

nomenklatura enzymů

ECP

ECS (endogenous cardiotonic steroids)

EDTA-CaNa2

Edvards E. Deming

Edwardsův syndrom (Trisomie 18)

Efektivita

diagnostická

diagnostická: výpočty

EGF (Epidermal Growth Factor)

EHK (Externí hodnocení kvality)

Einsteinův gravitační zákon

Ejakulát

Ejakulát: vyšetření

Eklampsie

Elastáza

leukocytární

pankreatická

- stanovení

v séru

ve stolici

polymorfonukleární - stanovení

Elastáza-1

Elastin

Elektrická vodivost

měrná

Elektrický proud

Elektroda

a IUPAC konvence

Clarkova

rtuťová, kapková

skleněná

Elektrodové

děje

potenciály standardní

Elektrody enzymové

Elektrody:

iontově selektivní

polarizace

Elektroforetické metody v analýze proteinů

Elektroforéza

gelová

denaturační gradientová (DGGE)

teplotní gradientová (TGGE)

kapilární s hmotově spektrometrickou detekcí

raketková dle Laurella

Elektroforéza:

disková

dvourozměrná

(two-dimensional)

imunoelektroforéza

izoelektrická fokusace

na acetylcelulóze

protisměrná

v agarovém gelu

v agarózovém gelu

v polyakrylamidovém gelu

volná

vysokoúčinná kapilární

zónová

Elektrochemická rozpouštěcí voltametrie

Elektrochemické techniky

Elektrochemický článek

Elektrochemie a

elektrodové děje

chování iontů v roztocích

Elektrokapilarita

Elektrolyt

Elektromagnetické

spektrum

záření

Elektromotorické napětí článku

Elektron - pozitron: tvorba párů

Elektronová mikroskopie

Elementy

lymfocytární řady

monocytární řady

myeloidní řady

Eliminace

EMA autoprotilátky - stanovení

Embryo: vyšetření při asistované reprodukci

Embryopathia

hydantoinica

rubeolosa

Emiliny

Emisní maximum plazmatických porfyrinů

EMN

článku standardní

Empyém

Emulgátor

Emulze

ENA (protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům)

EnaC (epithelial Na channel)

Enamelysin (MMP-20)

Enantiomer

(+)

(-)

Enantiomery

Encefalopatie

hyponatremická

jaterní

Encephalocele

Endocytóza

Endogenní kardiotonické steroidy

Endogenous cardiotonic steroids (ECS)

Endokrinní paraneoplatické syndromy

Endopeptidáza PHEX

Endoplazmatické retikulum

Endosom

Energetické zdroje organismu

Energetický

metabolismus myokardu

výdej

aktuální

klidový

základní

Energie

aktivační Arrheniova

Gibbsova

rezonanční

vazby

disociační

heterolytická

průměrná

vazebná

vnitřní

Engliš Miroslav

Entalpie

aktivační

reakční

slučovací standardní

Enterální výživa

Entitní

délka

hmotnost

katalytická aktivita

látkové množství

objem

plocha

Entropie

aktivační

standardní

Enzym

(enzyme)

alosterický (allosteric enzyme)

Enzymová

imunoanalýza

(kompetitivní)

s enzymem

indukce (enzyme induction)

represe (enzyme repression)

Enzymové elektrody

Enzymy

- možnosti stanovení

Enzymy:

(EC

1.x.x.x) oxidoreduktázy

2.1.x.x) přenášející jednouhlíkaté skupiny

2.2.x.x) Přenášející aldehydové nebo keto skupiny

2.3.x.x) Acyltransferázy

2.4.x.x) Glykosyltransferázy

2.5.x.x) Přenášející alkyl nebo aryl skupiny (jiné než metyl skupiny

2.6.x.x) Přenášející dusíkaté skupiny

2.7.x.x) Přenášející skupiny obsahující fosfor

2.8.x.x) Přenášející skupiny obsahující síru

2.9.x.x) Přenášející skupiny obsahující selen

2.x.x.x) transferázy

3.x.x.x) hydrolázy

3.x.x.x) hydrolázy

4.1.x.x) C-C lyázy

4.2.x.x) C-O lyázy

4.3.x.x) C-N lyázy

4.4.x.x) C-S lyázy

4.5.x.x) C-halogen lyázy

4.6.x.x) P-O lyázy

4.99.x.x) Ostatní lyázy

4.x.x.x) lyázy

5.1.x.x) Racemázy a epimerázy

5.2.x.x) Cis-trans-izomerázy

5.3.x.x) Intramolekulární oxidoreduktázy

5.4.x.x) Intramolekulární transferázy (mutázy)

5.5.x.x) Intramolekulární lyázy

5.99.x.x) Ostatní izomerázy

5.x.x.x) izomerázy

6.x.x.x) ligázy

6.x.x.x) ligázy

eliminace z plazmy

hydrolázy v gastroenterologii

klasifikace

klinická klasifikace

makroenzymy

metabolismus lipidů

nitrobuněčná lokalizace

orgánová a tkáňová distribuce

patologický vzestup v plazmě

původ v plazmě

základní pojmy

Eotaxin

(Eot), CCL 11

2 (Eot 2)

Eotaxin-3 (Eot 3)

Eozinofilní

metamyelocyt

myelocyty

segmenty

tyče

Epidemiologické aspekty urolitiázy

Epidemiologie

dyslipoproteinémie

kardiovaskulárních onemocnění

Epidermal Growth Factor (EGF)

Epilysin (MMP-28)

Epimerázy a racemázy (EC 5.1.x.x)

Epimery

Epitelie semikvantitativně v moči

Epitelové nádory

Epithelial

Cell-derived Neutrophil Activating Protein 78

neutrophil-activating peptide-78

Epitop

EQA (External Quality Assessment)

Erozivní gastritida

Error of measurement

(chyba měření)

Erytritol

Erytrocyt (MCV)

Erytrocyty

semikvantitativně v moči

Erytrocyty+Plazma(aB)

Erytrocyty+Plazma(vB)

Erytrodyty (RBC)

Erytropoetin (EPO)

Erytróza

Erytrulóza

Esenciální

mastné kyseliny

stopový prvek

Esterifikace

Estradiol

(celkový)

- stanovení

Estriol volný

Estrogenová rezistence

Estrogenové a progesteronové receptory v nádoru

ETA-AAS: analýzy stopových prvků

Etalon

národní (National standard)

primární (Primary standard)

Etalon, měřicí standard (Standard)

Etanol

-

otrava

stanovení

v krvi

Etanolamin

Etosuximid - stanovení

Etylakohol

Etylenglykol

Etylénglykol

Euglobulin lysis time

Euglobulinová lýza

Eukaryonta

Eutektikum

Evidence based medicine

Evidence-based guidelines

EWMA grafy

Exo-alfa-sialidáza (neuraminidáza)

Exocytóza

Exon

Expozice - toxická

Expresivita genu

Expresivita genu

Exsudát

Externí hodnocení kvality (EHK)

(External Quality Assessment - EQA)

EZ rules